• ഫോൺ:
    04822 263100
  • മൊബൈൽ:
    8281519501

വഴിപാടുകൾ

പുഷ്പാഞ്ജലി ഗണപതിഹോമം ചുറ്റുവിളക്ക്
ഉത്സവബലി വെറ്റിലമാല നൂറും പാലും
ദീപാരാധന ഇരുനാഴി പുഷ്പാഞ്ജലി

പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ

ഉത്സവം

മീനം തിരുവോണം ആറാട്ട് (8 ദിവസം)

നാലമ്പലം

കർക്കിടക മാസം
sunrise

പ്രഭാതസമയം

05:30 - 12:00
sunset

സന്ധ്യാസമയം

17:30 - 20:00

ഉപദേവന്മാർ

മഹാ ഗണപതി
ഹനുമാൻ
ഭദ്രകാളി

ചിത്രങ്ങൾ

ബന്ധപെടുക

പ്രദീപ്

അമനകര മന

മാനേജർ

ഫോൺ:+91 9961 148 485

നാരായണൻ

കാരനാട്ടു മന

ട്രെഷറർ

ഫോൺ:+91 9496 293 883

രഘുനാഥൻ

കുന്നൂർ മന

സെക്രട്ടറി

ഫോൺ:+91 9447 869 885

ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ

Sree Ramaswamy Devaswom Religious & Ooranma Trust
The Federal Bank Ltd, Ramapuram
Acc No: 17830200001528
IFSC: FDRL0001783

അഡ്രസ്സ്‌

Shreerama Swamy Temple
Ramapuram, Kottayam Dist., Kerala
Pin: 686576
മൊബൈൽ: 8281519501
ഫോൺ: 04822 263100

ഭരണം

രാമപുരത്തെ മൂന്ന് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങൾ ആയ കുന്നൂർ മന, കാരനാട് മന, അമനകര മന ഉടമസ്ഥതതയിൽ ആണ് രാമപുരം ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 8 അംഗ ട്രസ്റ്റ്‌ ഭരണ സമിതിയും, അതിൽ 3 പേർ ക്ഷേത്ര ദൈനംദിന ഭരണ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നു.

Layout


Color palette